Statut

Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1
Stowarzyszenie noszące nazwę Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków
Psychologii Procesu, zwane w dalszej części” Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem
zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§ 2
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą profesjonalistów, której celem jest
rozwijanie i popularyzowanie idei i metod psychologii procesu jako metody
psychoterapeutycznej w Polsce oraz stosowanie i rozwijanie metod psychologii procesu w
coachingu, mediacji i facylitacji.

 

§ 3
Nazwa Stowarzyszenia i logo są prawnie zastrzeżone.

 

§ 4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 5
Stowarzyszenie posiada własne odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci, których wzory
ustala Zarząd.

 

§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powierzać członkom i
innym osobom wykonywanie czynności zleconych.

 

§ 7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o
takim samym lub podobnym charakterze.

 

§ 8
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

 

§ 9
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Dążenie do rozwoju i upowszechniania psychoterapii w Polsce;
2. Rozwijanie i popularyzowanie idei i metod psychologii procesu, jako metody
psychoterapeutycznej w Polsce;
3. Rozwijanie i popularyzowanie idei i metod psychologii procesu w coachingu, mediacji i
facylitacji w Polsce;
4. Upowszechnianie praktycznego stosowania metod psychologii procesu w pomocy
psychologicznej, rozumianej jako popieranie i stwarzanie warunków dla całościowego
rozwoju człowieka;
5. Dążenie do uregulowania i upowszechniania standardów wykonywania psychoterapii i
szkolenia psychoterapeutów metodą psychologii procesu w Polsce;
6. Promowanie wysokich standardów uprawiania psychoterapii metodą psychologii procesu;
7. Propagowanie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem;
8. Wspieranie zmian świadomościowych na poziomie jednostkowym i społecznym;
9. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami psychoterapeutów, w
szczególności International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP).
10. Współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w
zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.

 

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1. Tworzenie i wspomaganie działalności platform wymiany informacji i wiedzy o celach
Stowarzyszenia;
2. Inspirowanie badań naukowych w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia oraz pomoc
w ich realizacji;
3. Prowadzenie projektów społecznych nawiązujących do celów Stowarzyszenia,;
4. Popularyzacja materiałów i wydawnictw tematycznych zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
5. Udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej w zakresie poradnictwa i psychoterapii
oraz prowadzenie treningów grupowych;
6. Współpraca z innymi organizacjami których cele i działania zbieżne są z celami
Stowarzyszenia;
7. Wspieranie i współpraca z organami publicznych w zakresie rozwoju i propagowania
psychoterapii, działaniami związanymi ze zdrowiem psychofizycznym oraz rozwojem
osobowości;
8. Wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego członków stowarzyszenia
9. Podejmowanie innych działań mogących służyć celom stowarzyszenia zgodnych z
przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

 

§ 11
Stowarzyszenie udziela rekomendacji programom licencyjnym oraz ośrodkom
psychoterapeutycznym i szkoleniowym, które spełniają wszelkie standardy wynikające z
zasad International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP) oraz zasad
przyznawania Certyfikatów Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków
Psychologii Procesu.
Dyplom Programu Licencyjnego rekomendowanego przez Polskie Stowarzyszenie
Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu stanowi międzynarodowy dokument
potwierdzający kwalifikacje zawodowe i umożliwia praktykowanie psychoterapii oraz pracę z
grupami metodą psychologii procesu.
Uzyskanie Dyplomu stanowi podstawę do ubiegania się o nadanie Certyfikatu
Psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii
Procesu.

 

§ 12
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach w zakresie :
– 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
– 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
– 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
– 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
– 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
– 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
– 58.11.Z Wydawanie książek

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– członków zwyczajnych,
– członków wspierających,
– członków honorowych.

 

§ 14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca wyższe
wykształcenie, legitymująca się ważnym Certyfikatem Psychoterapeuty, Mediatora, Coacha
lub Facylitatora Psychologii Procesu albo zaświadczeniem potwierdzającym prawo do
prowadzenia psychoterapii, mediacji, pracy z grupami lub facylitacji lub coachignu metodą
psychologii procesu pod superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu,
wydanym zgodnie ze standardami International Association of Process Oriented Psychology
(IAPOP) oraz Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i
Praktyków Psychologii Procesu, wykazująca zainteresowanie realizacją celów Stowarzyszenia
i spełnieniem innych wymogów określonych statutem i uchwalonymi na jego podstawie
regulaminami.

 

§ 15
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc dla
Stowarzyszenia i będzie taką pomoc realizować.

 

§ 16
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na
podstawie pisemnej rekomendacji dwóch jego członków zwyczajnych.
Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia osoby, która nie spełnia
warunków statutowych. Od uchwały zarządu zainteresowany może odwołać się do
najbliższego Walnego Zebrania.

 

§ 17
Członkowie zwyczajni mają prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z biernym i czynnym
prawem wyborczym, zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia, korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 18
Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
– przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
– dbać o rozwój Stowarzyszenia i osiąganie jego celów,
– brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
– regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 19
Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem
doradczym, jak również do brania udziału w pracach Stowarzyszenia.

 

§ 20
Członkowie wspierający są zobowiązani:
– wywiązywać się z zadeklarowanej pomocy,
– działać dla dobra Stowarzyszenia,
– nie podejmować działań sprzecznych z interesami Stowarzyszenia.

 

§ 21
Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Stowarzyszenia Walne Zebranie, w drodze
uchwały, może przyznać członkostwo honorowe.
Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego oraz obowiązku wnoszenia wpisowego i składek członkowskich.
Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.
Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

§ 22
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia,
2. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
– nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub
działania na szkodę Stowarzyszenia,
– uchylania się od wypełniania obowiązków członkowskich,
– podania nieprawdziwych informacji na temat posiadanych kwalifikacji,
– utraty kwalifikacji niezbędnych do uzyskania statusu członka Stowarzyszenia,
3. skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z listy członków na skutek nie płacenia przez
ponad 3 miesiące składek członkowskich,
4. śmierci członka Stowarzyszenia, a w przypadku osoby prawnej jej likwidacji.

 

§ 23
O posiedzeniu w sprawach, o których mowa w pkt 2 lub 3 § 22, zainteresowany winien być
powiadomiony pisemnie na siedem dni wcześniej, w celu umożliwienia mu złożenia
wyjaśnień.
Uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia są skuteczne z chwilą ich podjęcia. O podjęciu
uchwały w powyższych sprawach Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną. Od uchwały o
skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 24
Władzami Stowarzyszenia są:
– Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.

 

§ 25
Kadencja wybieralnych władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
W przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji członków władz, władzom tym
przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może
przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 26
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją odwoławczą w
sprawach dotyczących sporów powstałych między członkami na tle ich działalności w
Stowarzyszeniu.
Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa
się raz na 2 lata. W miarę potrzeby może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie.
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, a Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd z
własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek podpisany przez co
najmniej 1/10 członków zwyczajnych.

 

§ 27
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia
członków pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.

 

§ 28
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku
(żądania); obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 29
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu
nie stanowią inaczej, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
W razie braku powyższego quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie może się odbyć w
drugim terminie lecz nie wcześniej niż 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie.
Uchwały Walnego Zebrania obytego w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę
obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 30
W Walnym Zebraniu można brać udział tylko osobiście. Powyższe nie dotyczy członków
wspierających będących osobami prawnymi, którzy biorą udział przez swych przedstawicieli.

 

§ 31
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
– wybór prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ich odwoływanie,
– rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium
Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
– uchwalanie zmian statutu,
– uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
– zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
– podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku po
rozwiązaniu,
– podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz
Stowarzyszenia.

 

§ 32
Zarząd składa się z 5 do 8 członków, w tym prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika.
Prezesa wybiera Walne Zebranie. Obsady pozostałych stanowisk dokonują członkowie
Zarządu na swoim pierwszym posiedzeniu.

 

§ 33
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes nie rzadziej niż co trzy miesiące. Zarząd podejmuje
uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony
przez Walne Zebranie.

 

§ 34
Do kompetencji Zarządu należy:
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
– kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
– wybór delegatów do organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem,
– ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
– uchwalanie preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia,
– przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
– podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i zatrudniania pracowników,
– zwoływanie Walnego Zebrania,
– rozstrzyganie sporów między członkami wynikłych z ich działalności w Stowarzyszeniu
oraz spraw dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
Od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania,
którego decyzja jest ostateczna. Odwołanie to powinno być wniesione w formie pisemnej, za
pośrednictwem Zarządu, w ciągu 14 dni od podjęcia kwestionowanej uchwały.

 

§ 35
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków. Przewodniczącego
wybiera Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu.

 

§ 36
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Dokonuje co najmniej raz w
roku kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej pod względem rzetelności i gospodarności.
Komisja Rewizyjna zatwierdza sprawozdania finansowe Zarządu.
Komisja składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskiem w
sprawie absolutorium dla Zarządu.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jej członków.
Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję
Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

 

§ 37
Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 38
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu z
głosem doradczym.

 

§ 39
Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa:
– z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji,
– odwołania przez Walne Zebranie zwołane w tym celu.
Odwołanie następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów oddanych.

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 40
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze.

 

§ 41
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
– wpisowe i składki członkowskie,
– dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny,
– dochody z działalności statutowej,
– dochody z majątku Stowarzyszenia.

 

§ 42
Dysponentem majątku Stowarzyszenia jest Zarząd.
Dyspozycje majątkiem następują w granicach ustalonego budżetu w sposób zgodny z
zasadami gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustalonymi przez Zarząd.
Dla ważności oświadczeń we wszelkich sprawach Stowarzyszenia wymagane jest zgodne
współdziałanie oraz podpisy: prezesa albo wiceprezesa i innego członka Zarządu.

 

Rozdział VI
Sekcje Merytoryczne

 

§ 43
Na wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych, Zarząd może podjąć uchwałę o
utworzeniu Sekcji Merytorycznej.

 

§ 44
Członkowie Sekcji Merytorycznej wyłaniają spośród siebie przewodniczącego oraz jego
zastępcę.

 

§ 45
Sekcje Merytoryczne mogą za zgodą Zarządu samodzielnie prowadzić projekty realizujące
cele statutowe. Przewodniczący Sekcji Merytorycznej ponosi odpowiedzialność za budżet i
rozliczenie finansowe projektu. Na wniosek Zarządu, przewodniczący Sekcji Merytorycznej
składa informację o projekcie w formie pisemnego sprawozdania finansowego i
merytorycznego.

 

Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 46
Uchwałę o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 

§ 47
W razie rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie ustanawia Komisję Likwidacyjną oraz
postanawia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.