Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych członków i kandydatów na członków POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU, a także osób odwiedzających stronę internetową POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU i korzystających z formularza kontaktowego oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa. Niniejsza polityka prywatności zawiera również informacje, w jakim zakresie i w jakich celach będą przetwarzane dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU.


Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych członków i kandydatów na członków, a także osób odwiedzających stronę internetową oraz osób uczestniczących w wydarzeniach POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU, adresatów informacji o wydarzeniach POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU, a także korzystających z formularza kontaktowego jest

POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU

Al. Armii Ludowej 6 lok. 120
00-571 Warszawa, PL
NIP: 5252447855

 1. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie PZP

POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU przetwarza dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia, w tym w szczególności:

 • imię i nazwisko
 • stopień naukowy/tytuł zawodowy
 • miejsce wykonywania zawodu
 • adres mailowy (dotyczy tylko członków POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU)
 • telefon kontaktowy (dotyczy tylko członków POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU)
 • wizerunek (dotyczy tylko członków POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU).

POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU przetwarza również dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy,
 • nazwa podmiotu zatrudniającego,
 • inne dane kontaktowe, przykładowo numer telefonu (jeśli zostały podane),
 •  

POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU przetwarza także dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.

  Dane osobowe członków i kandydatów POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU przetwarzane są w następujących celach: 
 2. Przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210 t.j.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie Stowarzyszenia, przyjęcia członków w poczet Stowarzyszenia oraz wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu ;
 3. Informacyjnych – dane członków publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia  (https://psychologiaprocesu.org) („Portal Stowarzyszenia”) w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku i działalności Stowarzyszenia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu;
 4. Publikacji wizerunku – celem promowania wizerunku członków i działalności POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU, poprzez upublicznienie zdjęć członków na Portalu Stowarzyszenia – na podstawie zgody wyrażonej przez członków Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku.

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia  przetwarzane są przez Stowarzyszenie w następujących celach:

 1. rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniach Stowarzyszenia;
 2. rozpowszechnianie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku;
 3. rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (jeśli dotyczy)); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania od Stowarzyszenia informacji o wydarzeniach.


Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU i korzystających z formularza kontaktowego będą przetwarzane przez POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO).

 1. Informacja o odbiorcach danych.

Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenia. Dane osobowe członków i kandydatów na członków POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie nie są przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU.

  Każda osoba, której dane, o których mowa w niniejszej polityce są przetwarzane, posiada następujące prawa:
  1. Dostępu do danych – prawo do uzyskania od POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do nich i do szeregu informacji, o których mowa w Art. 15 ust. 1 i 2 RODO;
  2. Sprostowania danych – możliwość żądania niezwłocznego sprostowania danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  3. Usunięcia danych – prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w Art. 17 ust. 1 RODO;
  4. Ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Art. 18 ust. 1 RODO;
  5. Przenoszenia danych – możliwość otrzymania dotyczących jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w przypadkach wymienionych w Art. 20 ust. 1 RODO;
  6. Wniesienia sprzeciwu– prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na postawie prawnie uzasadnionego interesu POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU lub innego administratora danych chyba, że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrany roszczeń;
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dotyczą dane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO;
  8. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

   POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał.

 2. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów na członków POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w Stowarzyszeniu ustalone w Statucie.

Dane osobowe członków POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU przechowywane są do czasu ustania członkostwa w Stowarzyszeniu  lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody.

Po upłynięciu ww. okresów, POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW I PRAKTYKÓW PSYCHOLOGII PROCESU dokonuje zniszczenia danych osobowych, z wyjątkiem, gdy przechowywanie ww. danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Stowarzyszenie  może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi i rozliczenia wydarzenia, a także mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów Stowarzyszenia lub do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niezależnie od tego, Stowarzyszenie może przetwarzać dane osobowe tych osób przez okres przedawnienia roszczeń.

 1. Pliki Cookies

Portal korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji, oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie.